CCleaner Professional 5.51.6939

CCleaner Professional 5.51.6939

Piriform Ltd. – 9,4MB – Shareware –
5 Stars User Rating
CCleaner professional is a premium software. It can gather all the information from your system and you can speed up your system by cleaning up all the temporary internet files plus cache. CCleaner also helps in cleaning temporary system files and Windows registry files and enhance the performance of your system. By cleaning up temporary files, and registry files you can free up lots of space which can be utilized in some more productive way.

Tổng quan

CCleaner Professional là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Piriform Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CCleaner Professional là 5.51.6939, phát hành vào ngày 13/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/06/2012.

CCleaner Professional đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,4MB.

Người sử dụng của CCleaner Professional đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CCleaner Professional!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có CCleaner Professional cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Piriform Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản